Lagernde Nosoden

Siehe auch Downloadbereich. Die Liste erweitert sich ständig. Bitte zögern sie nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren,

Testsatz Nosode verfügbar als
Serienpackg.
Zusatzinformation
D12,D30 Actinobacillus actinomycetem D8-30  
D12,D30 Actinomyces israeli D8-200  
D12,D30 Adenoviren  D6-200  
D12,D30 Aerobacter cum Coli D5-30 Enterobacter und Escheria coli
D15,D30 Aflatoxinum D15-200  
D12,D30 Amoeben D6-30  
D12,D30 Ascariden D6-30 Spulwürmer
  Aspergillus niger D6-30 Aflatoxinum niger
  Bac. Faecalis alcaligenes D6-30  
D12,D30 Bac. Gaertner D5-30 Darmnosode
D12,D30 Bac. Morgan D5-30 Darmnosode
  Bac. Subtilis D6-200  
  Bacillus cereus D8-30  
D12,D30 Bact. coli D6-30 Escheria coli
D12,D30 Bact. dysenteriae D6-30 Ruhr, Shiga Kruse, Shigella dys.
D12,D30 Bact. proteus D8-200 Prot. Mirabilis
D12,D30 Bact. pyocyaneus D10-200 Pseudomonas aeruguinosa
  Bacteroides D6-30  
D12,D30 Borrelia D6-200  
  Botulismus D8-200  
D12,D30 Branhamella catarrhalis D8-30  
D12,D30 Brucella abortus Bang D6-200 Bang Nosode, Morbus Bang
D12,D30 Campylobacter (C. jejuni, coli) D6-30 C. Enteritis
D12,D30 Campylobacter pylori D6-200 Helicobacter pylori
  Candida Glabrata D6-30  
  Candida parapsilosis D6-30  
  Candida tropicalis D6-D30  
D12,D30 Chlamydia trachomatis D6-200  
  Chron. Colitis C10-C200  
  Cholera D6-200  
  Chron. Prostatitis D6-30  
D12,D30 Clostridium cadaveris D6-30  
D12,D30 Clostridium difficile D6-200  
  Clostridium tert. D6-30  
D12,D30 Corynebacterium anaerobius D8-200  
  Coxsackie B1 D8-30  
  Coxsackie B2 D8-30  
  Coxsackie B3 D8-30  
D12,D30 Coxsackie B4 D6-200  
  Coxsackie B5 D8-30  
  Coxsackie B6 D8-30  
  Cryptococcus neoformans D6-30 hefeähnl. Pilz, Blastomycose
D12,D30 Cytomegalie D6-200 Zytomegalie
  Diphterinum D12-200  
D12,D30 Enterococcinum D6-200  
D12,D30 Erysipel D6-30 Wundrose
D12,D30 Fasciolopsis buski D8-200 gr. Darmegel
  Fischpyrogenium-Süßwasser D6-30  
  Fischpyrogenium-Salzwasser D8-D30  
D12,D30 FSME D6-200  
D12,D30 Gardnerella vaginalis D6-200  
  Geotrichum candidum D6-200  
D12,D30 Gliadin D6-30 Weizen, Roggen
D12,D30 Haemophilus influenzae D6-200  
  Hausstaubmilbe D8-D200  
D12,D30 Hepatitis A D6-200  
D12,D30 Hepatitis B D6-200  
D12,D30 Hepatitis C D8-200  
D12,D30 Herpes simplex D6-200 Typ1 + 2
D12,D30 Herpes genitalis D6-200  
D12,D30 Herpes zoster D6-30  
  Herpes zoster D30-200  
D12,D30 Hordenin D6-30 Gerste
  Influenzinum D8-30  
  Kieferostitis D6-D30  
D12,D30 Klebsiella pneumoniae D6-200  
D12,D30 Lamblia intestinalis D8-200 Darmflagellat
D12,D30 Legionella D6-200  
  Leptandra D6-30  
D12,D30 Leptospirosis p.c.gt.Weil D8-200 Leptosp. Interrogans
D12,D30 Listeriose D6-200 Listeria monocytogenes
  Lymphatische Leukose Deg. D6-30  
  Lymphgranulomatose deg. D6-30  
  Lyssinum D15-200 Tollwut
  Malandrinum D10-200 Pferdemauke
  Malaria D6-D30  
  Mamma et Mastop. Cystica D6-30  
  Mamma simplex D6-30  
  Medorrhinum D10-200  
D12,D30 Meningococcinum D5-200 Neisseria meningitidis
D12,D30 Monilia albicans D8-200 Candida albicans
  Morbillinum D6-200 Masern
  Morganella D8-30  
  Mucor Mucedo D5-D30  
  Mycobacter tuberculinum D10-200  
D12,D30 Mycoplasma pneumoniae D6-200  
  Myoma Uteri D6-200  
  Neisseria gonorrhoe D10-200 Tripper, Gonococcus
  Neisseria meningitidis D5-200 Syn.:Diplococcus meningitidis
D12,D30 Oxyuren D10-200  
D12,D30 Papilloma-Virus (HPV) D12-200 Condyloma acuminata
D12,D30 Parotitis D6-200 Mumps
  Paroxetin  D6-D30 Seroxat
  Peptostreptococcus anaerob. D6-30 anaerobe Streptococcen
  Pertussinum D6-200  
D12,D30 Pfeiffersches Drüsenfieber D8-200 Mononuleosis inf., Epstein-Barr
  Plasmodien D6-30 Malaria, 3 Stämme
D12,D30 Pneumococcinum D5-200  
  Poliomyelitis D5-200  
  Propionibacterium acnes D6-30  
  Prostatahypertrophie D6-200  
  Psoriasis D6-30  
D12,D30 Psorinum  D10-200 Scabies
  Pyrogenium D8-200  
  Ragweed D8-30 Ambrosia artemisiaefolia, Traubenkraut
D12,D30 Rickettsia MS D5-30 Rickettsia prowazeki + thypii Fleckfieber
D12,D30 RS-Virus D8-200  
  Rubeolae D6-30  
D12,D30 Salmonella TP D8-200 Salm. typhi und parat.
  Scarlatinum D10-200 Scharlach
  Silberamalgam D6-200  
D12,D30 Sporotrix schencki D6-30 Sporotrichose
D12,D30 Staphylococcus aureus D8-200  
D12,D30 Staphylococcinum D8-200  
  Staphylo-Streptococcinum D5-30  
D12,D30 Streptococcinum D8-200  
  Streptococcus haemolyticus D8-200  
  Streptococcus viridans D5-200  
  Streptomycin D6-200  
  Strong Nosode D5-30  
  Taenia echinococcus D12-30 Hundebandwurm
D12,D30 Taenia saginata D6-30 Rinderbandwurm
  Taenia solium D6-D30 Schweinebandwurm
  Tetanus D6-200  
  Thermibacterium bifidus D5-30 Bacterium bifidum
  Tinea D6-30 Tinea 
  Titan D6-30  
D12,D30 Toxoplasmose D6-200  
  Treponema D12-200 Treponema pallidum, Lues
D12,D30 Trichinose D6-200  
D12,D30 Trichophytie (Tinea) D6-30 Fadenpilz, Tinea
  Tuberculinum avium D12-200  
  Tuberculinum bovium D12-200  
  Typhinum D5-200  
D12,D30 Ureaplasma urealyticum D6-200  
  Variola D10-200 Pocken, Impfnosode
D12,D30 Varizellen D6-200 Windpocken
D12,D30 Verucca vulgaris D10-200 Warzen
D12,D30 Yersinia enterocolitica D6-200 Fam. Brucellaceae, Enteritis
  Zeckenbißfieber D8-200  

You are here: Lagernde Nosoden